Najlepšie vlasové sérum opäť na sklade!
nanogen logo

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru ponúkaného v internetovom obchode nanogen.sk, a riadia sa platnou legislatívou Slovenskej Republiky.

Vymedzenie pojmov

PREDÁVAJÚCI
iMED s.r.o., Prešovská 40A, SK-82102 BRATISLAVA, IČO: 47504111, DIČ: 2023946628, IČ DPH: SK2023946628, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  a výhradným distribútorom značky NANOGEN pre SR. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii “Kontakty”.
KUPUJÚCI
1.    Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý nákupom v internetovom obchode https://www.nanogen.sk vstupuje do záväzkového vzťahu s predávajúcim.
2.    Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
3.    Povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať predávajúcemu svoje kontaktné údaje nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
4.    Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.
5.    Podnikateľom sa rozumie (1) osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), (2) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (3) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov alebo (4) osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
6.    Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
7.    Kupujúci si je vedomý, že nákupom tovaru z ponuky predávajúceho, mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovanej značky, obchodného názvu, firemného loga či patentu predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

1.    Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky tovaru kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu nanogen.sk. Potvrdenie prijatia objednávky prebieha automaticky generovaným emailom, má informatívny charakter a nemá vplyv na vznik kúpnej zmluvy. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonom vymedzených dôvodov.
2.    Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.
3.    Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
4.    Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať za účelom jej úspešného splnenia, a túto zmluvu nesprístupňuje tretím stranám. Kroky, ktoré vedú k uzatvoreniu objednávky sú zrejmé z týchto VOP, a kupujúci má právo sa s nimi oboznámiť pred odoslaním objednávky. Zverejnením na stránkach nanogen.sk predávajúci umožňuje reprodukciu týchto VOP kupujúcim.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1.    Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom internetového obchodu nanogen.sk vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z., o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, v platnom znení.
2.    Predávajúci sa zaväzuje údaje poskytnuté kupujúcim použiť výlučne pre potreby súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, a kupujúci sa zaväzuje k primeranej ochrane osobných údajov kupujúcich tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu neoprávnenými osobami.
3.    Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Nové podmienky spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR) platné od 25.5.2018 nájdete tu.

Ceny tovaru

1.    Predávajúci je platca DPH, všetky ceny sú zmluvné a uvedené vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v dobe objednania tovaru.
2.    Súčasťou cien nie je poradenská činnosť, dopravné ani ďalšie náklady, ak tak nie je uvedené v popise produktu.
3.    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

Platobné podmienky

1.    V internetovom obchode nanogen.sk je možné využiť tieto formy platby:
Dobierka – platba pri doručení tovaru kuriérovi Slovenskej pošty alebo inej kuriérnej služby
Bankový prevod – zákazník prevedie platbu na účet predávajúceho
Platba kartou – zákazník uskutoční platbu prostredníctvom platobnej karty online
2.    Kupujúci je pri platbe povinný zadať ako variabilný symbol číslo objednávky pre rýchlejšie spracovanie objednávky a spárovanie platby.
3.    Po pripísaní čiastky za tovar na účet predávajúceho, vrátane poplatku za dopravné, sa predávajúci zaväzuje tovar odoslať zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke.
4.    Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Dodacie podmienky

1.    Termín dodania je závislý na druhu objednávaného tovaru, štandardná doba dodania je 2-14 pracovných dní. Tovar, ktorý je skladom, je expedovaný okamžite. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom, môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o ktorej je predávajúci povinný kupujúceho informovať. Predávajúci sa zaväzuje dodaciu dobu tovaru skrátiť na minimum.
2.    V prípade objednávky tovaru s označením „Dostupnosť: momentálne vypredané“ sa predávajúci zaväzuje obratom kontaktovať kupujúceho o možnej dobe dodania takéhoto tovaru.
3.    V prípade nemožnosti splniť dobu doručenia, sa predávajúci zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho. Ak nedôjde k následnej dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 3 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
4.    Zodpovednosť za tovar nesie predávajúci až do doby prevzatia kupujúcim. Za prevzatie kupujúcim sa považuje doba, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom.
5.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom. V prípade poškodenia zásielky kuriérom zodpovednosť prechádza na predávajúceho.
6.    Kupujúci má povinnosť kontroly obalu zásielky za účelom zistenia prípadného poškodenia jej obsahu. V prípade zjavného poškodenia zásielky má kupujúci právo ju odmietnuť. V prípade zistenia poškodenia alebo inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
7.    Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
8.    Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Poštovné a balné

1.    Objednávky sú expedované prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnou spoločnosťou (kuriérom) na celom území SR podľa voľby kupujúceho. Cenu dopravného hradí kupujúci ako súčasť objednávky podľa aktuálnych cien, ktoré sú uvedené v nákupnom košíku.
2.    Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
3.    V súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Z. z.) kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.
4.    Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nevyzdvihnutia zásielky na pošte alebo z rúk kuriéra, spôsobí týmto konaním nadbytočné náklady predávajúcemu. V tomto prípade je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu faktúru za novovzniknuté náklady vo výške 5,50 € s DPH, ktorú je kupujúci povinný uhradiť do piatich (5) pracovných dní na účet predávajúceho.

Storno objednávky

1.    Kupujúci má možnosť stornovať objednávku telefonicky na +421 915 818 896 alebo e-mailom na adrese shop@nanogen.skpokiaľ ešte nebola uskutočnená expedícia objednaného tovaru.
2.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že:
– nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
– došlo k výraznej zmene ceny tovaru zo strany dodávateľa
3.    V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 3 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom
1.    V zmysle ustanovenia §12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zák. č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2.    V prípade, že bol tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, alebo sa jednalo o tovar na objednávku, nie je možné od zmluvy odstúpiť.
3.    Tovar je kupujúci povinný vrátiť na vlastné náklady na adresu predávajúceho*, a to úplný, v originálnom balení, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený a čistý, pokiaľ možno v stave a v hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade nedodržania týchto pravidiel pre odstúpenie od zmluvy si predávajúci vyhradzuje právo znížiť cenu o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
4.    Pre urýchlenie procesu odstúpenia od zmluvy doporučujeme kupujúcemu doručiť tovar na adresu predávajúceho* spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, popr. informáciou, či vrátená suma má byť vyplatená v hotovosti, šekom, alebo bude čerpaná pre ďalší nákup.
5.    Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
6.    V prípade odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu vystavený dobropis.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – podnikateľom
1.    Kupujúci – podnikateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a môže mu byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru hodnotí predávajúci. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho spať. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
2.    V prípade odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Fulfillment by FHB – FHB Group, s.r.o
Logistické centrum – Vector park – Svätý Jur
Priemyselná 1637/3
900 21 Svätý Jur
Slovenská republika
+421 948 949 161

Záručné podmienky

1.    Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
2.    Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záverečné ustanovenia

1.    Platnosť a účinnosť nadobúdajú tieto VOP dňom zverejnenia na internetových stránkach nanogen.sk dňa 01.05.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
2.    Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
3.    V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4.    Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
5.    Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí, že sa s týmito VOP oboznámil, je si vedomý práv a povinností, ktoré mu z nich vyplývajú a bezvýhradne s nimi súhlasí.
Za spoločnosť iMed s.r.o. schválil Ing.Peter Pavelka, konateľ spoločnosti.

Služba Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.